DZIAŁANIA:

ICF Bydgoszcz we współpracy z Panią Psychoterapeutką Bożeną Ciechanowską prowadzi „Klub dla Rodzin INGENIUM”, w ramach którego wsparciem objętych jest 5 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (osoby zamieszkujące obszar LSR Miasta Bydgoszcz) – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Klub co do zasady funkcjonuje 2 razy w tygodniu w wymiarze średnio 10 godzin tygodniowo. Uczestnicy projektu mogą korzystać z wsparcia edukacyjnego, integracyjnego, fizjoterapeutycznego, kulturalnego oraz profilaktycznego. Nad wysoką jakością oferowanego wsparcia czuwają prowadzący zajęcia specjaliści z takich dziedzin jak fizjoterapia, psychologia i psychoterapia. Oferowane wsparcie ma prowadzić do podniesienia aktywności społecznej członków rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wsparcie w ramach projektu rozpocznie się 01.09.2019 i potrwa 6 miesięcy. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne lub psychologiczne (w wymiarze 60h, średnio 4h/os): regularna pomoc obejmująca zagadnienia takie jak radzenie sobie z trudną sytuacją w domu, wzmocnienie samooceny oraz pewności siebie, pomoc w przezwyciężaniu bieżących problemów. Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym sygnalizują potrzebę stałego wsparcia psychologicznego dla wszystkich członków.
 2. Indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne: zajęcia rehabilitacyjne, ćwiczenia usprawniające, gimnastyka lecznicza, masaże, kinezyterapia, dobór zajęć według indywidualnych potrzeb uczestników. Ten rodzaj wsparcia w wywiadach stanowi najistotniejszą potrzebę rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością.
 3. Indywidualne zajęcia artystyczne, usprawniające naukę (np. korepetycje) lub logopedyczne. Według potrzeb uczestników zajęcia artystyczne (plastyczne lub muzyczne), usprawniające naukę (np. dodatkowe lekcje angielskiego lub inne), logopedyczne, lub pozostałe, wskazane przez uczestników w Karcie wsparcia. Dzieci w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych pozalekcyjnych zajęciach z uwagi na obowiązki rodziców opiekujących się niepełnosprawnym rodzeństwem oraz obniżony status ekonomicznym.
 4. Grupowe warsztaty psychologiczne/psychoterapeutyczne (w wymiarze 3 spotkania po 6h) Tematyka warsztatów uwzględniająca potrzeby grupy, np. „przezwyciężanie osamotnienia”, „poczucie własnej wartości”, „rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”, „Asertywna komunikacja”, „relacje i komunikacja w rodzinie” .
 5. Zajęcia kulturalno-art. (w wymiarze 2 spotkań po 6h i 8 spotkań po 5h) Zajęcia pozwalają na aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym (np. dyskusyjny klub filmowy, wspólne wyjścia do kina, teatru, na wystawy artystyczne, spotkania z twórcami), odpowiadają na niski udział rodzin w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych spowodowany obowiązkami wynikającymi z opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością
 6. Zajęcia taneczne i integracyjne (w wymiarze 6 spotkań po 6h). Wsparcie ma charakter warsztatów tanecznych oraz zajęć integracyjnych zorganizowanych dla całej rodziny, wspólnej zabawy oraz rekreacji ruchowej.

Rekrutacja będzie prowadzona od 1.09.2019 do 10.09.2019.

Kryteria rekrutacji obligatoryjne:

 • zgłoszenie się do projektu i udział w projekcie co najmniej trzech osób z rodziny (dziecko z niepełnosprawnością, rodzic dziecka oraz jedno z rodzeństwa),
 • oświadczenie, że osoba będzie uczestniczyć w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych przez Lokalną Grupę Działania,
 • zamieszkiwanie na terenie obszaru bydgoskiej LSR* (weryfikacja na podstawie oświadczenia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
 • spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile jeden z rodziców nie pracuje z konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, oraz weryfikacja na podstawie oświadczenia o sprawowaniu opieki, z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Kryteria fakultatywne:

 • 1 pkt. za każdy kolejny powód zagrożenia wykluczeniem/ubóstwem,
 • rozmowa z Psychoterapeutą lub Psychologiem, na podstawie której zostanie oceniona motywacja do udziału w projekcie, oceniona w skali 0 lub 1 pkt.